หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธžเธทเธŠเน„เธฃเนˆ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล
รองศาสตราจารย์ 9
2.  ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
3.  ผศ.อนันต์ อิสระเสนีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
4.  อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
อาจารย์ 7
5.  ศ.เฉลิมพล แซมเพชร
ศาสตราจารย์ 10
6.  รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
รองศาสตราจารย์
7.  รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
รองศาสตราจารย์
8.  รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
รองศาสตราจารย์
9.  ศ.ดร.จักรี เส้นทอง
ศาสตราจารย์
 
ข้าราชการ
10.  นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์
นักวิชาการเกษตร 8
11.  นายประสิทธิ์ จันทะสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
12.  ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13.  รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
รองศาสตราจารย์
14.  รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
รองศาสตราจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
15.  นายอนันต์ ไทยวงศ์
พนักงานบริการทั่วไป
16.  นางศรีบุศย์ ดวงทวี
นักวิทยาศาสตร์
 
ลูกจ้างประจำ
17.  นายชุม ฟ้ารุ่งเรือง
พนักงานสถานที่
18.  นายดวงจันทร์ วงศ์จันทร์
พนักงานสถานที่
19.  นายกมรทิพย์ แสนใจ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
20.  นายคำปัน สมศรี
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
21.  นายดวงคำ อุพิริ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
22.  นายติ๊บ ขิปนันท์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
23.  นายทองดี วิโรจน์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
24.  นายบุญศรี ห้วยทราย
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
25.  นายอินสอน ศรีวิชัย
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
26.  นายทองอินทร์ ปัญจะมา
นักการภารโรง
27.  นายเมืองใจ ฉัตรแก้ว
นักการภารโรง
28.  นายดวงจันทร์ กล่ำเปี้ย
คนงานเกษตร
29.  นายบุญศรี วิโรจน์
คนงานเกษตร
30.  นายปั๋น พรมเสน
คนงานเกษตร
31.  นายสมเพชร กันวี
คนงานเกษตร
32.  นายปีรบ ใบแสง
ช่างไม้
 
พนักงานส่วนงาน
33.  นายมงคล เทพปะชัย
พนักงานบริการทั่วไป
34.  ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
ศาสตราจารย์
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th