หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธ›เธเธžเธตเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธญเธ™เธธเธฃเธฑเธเธฉเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
รองศาสตราจารย์ 9
2.  รศ.สุพจน์ โตตระกูล
รองศาสตราจารย์ 9
3.  ดร.จิตติ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
4.  ผศ.ดร.มานัส แสนมณีชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
5.  ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6.  อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
อาจารย์ 7
7.  ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ศาสตราจารย์ 10
8.  ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9.  ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ศาสตราจารย์
 
ข้าราชการ
10.  ดร.กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ
นักวิชาการเกษตร
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  รศ.จรูญ สุขเกษม
รองศาสตราจารย์
12.  รศ.ถนอม คลอดเพ็ง
รองศาสตราจารย์
13.  รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล
รองศาสตราจารย์
14.  รศ.สิทธิพร สุขเกษม
รองศาสตราจารย์
15.  รศ.ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ
รองศาสตราจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
16.  นางสุดา อภิวิชย์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
17.  นายศานิต ถิรยุทธนา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
18.  นายบุญชุม มูลนิลตา
พนักงานบริการทั่วไป
19.  นายชัยวุฒิ นิมมลังกูล
นักวิชาการเกษตร
 
ลูกจ้างประจำ
20.  นางสุภัค วรรณชัยสน
พนักงานสถานที่
21.  นางลินจง ตุ้ยแสน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
22.  นางบุญศรี ทัศเกตุ
นักการภารโรง
23.  นายมานิตย์ แสงสิงห์
คนงาน
24.  นายประเวศน์ เครือแก้ว
พนักงานผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th