หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเนเธฒเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ“เธฐ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  นางจินดา จันทร์เจนจบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
2.  นางประภาศรี ชูมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
3.  นางติ่งทอง รัตนรณชาติ
พนักงานธุรการ 5
4.  นางปราณี อุดมสิน
พนักงานธุรการ 5
5.  นายสมทรง จงประเสริฐ
พนักงานพัสดุ 5
6.  นางจันทร์ผ่อง ภาษยะวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4
7.  นางสุพรรณ หน่อคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4
8.  นายณรงค์ เพิ่มพูน
ช่างเครื่องยนต์ 3
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  นางจงจิตต์ รุ่งเรืองศรี (สีวาโย)
พนักงานปฏิบัติงาน
10.  นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
พนักงานปฏิบัติงาน
 
ลูกจ้างประจำ
11.  นายปั๋น ว่องไว
พนักงานทั่วไป
12.  นายสมเพ็ชร จันทร์พลอย
นักการภารโรง
13.  นางอิ่นแก้ว กองมูล
นักการภารโรง
14.  นายสิงห์แก้ว ตุ้ยแพร่
พนักงานอัดสำเนา
15.  นายปรีชา สุวรรณรัตน์
พนักงานบริการอัดสำเนา
16.  นายคำปัน ศรีคำมูล
พนักงานขับรถยนต์
17.  นายอาทิตย์ สมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th