งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
นักวิชาการเกษตร    ชำนาญการ
2.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
นักวิชาการเกษตร    ชำนาญการ
3.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์
บุคลากร    ชำนาญการ
4.  นางสมจิต ธารารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี    ชำนาญการ
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  นายฐากูร ปัญญาใส
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
6.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
7.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
8.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
9.  นายอาจินต์ มาไกล
พนักงานบริการทั่วไป    
 
ลูกจ้างประจำ
10.  นายสมเพชร อินหน่อ
พนักงานสถานที่     (บ 2)
11.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์
พนักงานสถานที่     (บ 2)
12.  นายวัติ สุรินทร์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน     (บ 2)
13.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน     (บ 2)
14.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน     (บ 2)
15.  นายสรวิชย์ แสงคำ
พนักงานขับรถยนต์     (ส 2)
16.  นายอนันต์ กิจมี
พนักงานขับรถยนต์     (ส 2)
 
พนักงานส่วนงาน
17.  นางกุหลาบ อุตสุข
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
18.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
พนักงานปฏิบัติงาน    
19.  นายชาติ ศรีร่างกาย
พนักงานบริการทั่วไป    
20.  นายมณเทียร ทันใจ
พนักงานบริการทั่วไป    
 

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th