งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 
ข้าราชการ
2.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์
นักวิชาการสัตวบาล    ชำนาญการ
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  อ.ดร.Ling Wu Nguyen
อาจารย์    
4.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
อาจารย์    
5.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
อาจารย์    
6.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
อาจารย์    
7.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
อาจารย์    
8.  อ.ดร.ศิริพร โทลา
อาจารย์    
9.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
10.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
11.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
12.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
13.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
14.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
15.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
16.  รศ.ดร.Hien Van Doan
รองศาสตราจารย์    
17.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
รองศาสตราจารย์    
18.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
รองศาสตราจารย์    
19.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
รองศาสตราจารย์    
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
20.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
21.  นายมลรัฐ แสงเกตุ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
22.  นางวิภาสิริ ไชยพูน
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
23.  นายสุชาติ แซ่ห่าง
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
24.  นายวรากรณ์ ใจยา
พนักงานปฏิบัติงาน    
25.  นายบุญส่ง สุวรรณ
พนักงานบริการทั่วไป    
26.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา
พนักงานบริการทั่วไป    
27.  นายสมศักดิ์ มีเพชร
พนักงานบริการทั่วไป    
28.  นายวรพล สิงห์โทราช
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)    
29.  นายนภสินธุ์ สมมิตร
นักวิทยาศาสตร์    
30.  นางสาวพิมพร คำทวี
นักวิทยาศาสตร์    
31.  นายอภิชาติ ศรีภัย
นักวิทยาศาสตร์    
 
ลูกจ้างประจำ
32.  นางวัลภา วรายุ
พนักงานธุรการ     (ส 3)
 
พนักงานส่วนงาน
33.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน
พนักงานบริการทั่วไป    
34.  นายมนตรี มีเพชร
พนักงานบริการทั่วไป    
35.  นายเอกชัย ศีลหนุน
พนักงานบริการทั่วไป    
 

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th