งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 
พนักงานส่วนงาน
2.  นายทองคำ โหมโพ
พนักงานบริการทั่วไป    
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  อ.ดร.Ling Wu Nguyen
อาจารย์    
4.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
อาจารย์    
5.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน
อาจารย์    
6.  อ.ดร.นภัสสร มนทา
อาจารย์    
7.  อ.ดร.ปณิตา ประถมยา
อาจารย์    
8.  อ.ดร.อรณี ศรีนวล
อาจารย์    
9.  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
10.  ผศ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
11.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
12.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
13.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
14.  ผศ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
15.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
16.  รศ.ดร.Hien Van Doan
รองศาสตราจารย์    
17.  รศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
รองศาสตราจารย์    
18.  รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
รองศาสตราจารย์    
19.  รศ.ดร.ทศพล มูลมณี
รองศาสตราจารย์    
20.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
รองศาสตราจารย์    
21.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
รองศาสตราจารย์    
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
22.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
23.  นายมลรัฐ แสงเกตุ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
24.  นางวิภาสิริ ไชยพูน
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
25.  นายสุชาติ แซ่ห่าง
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
26.  นายฐิติกร นิธิธนรพี
พนักงานปฏิบัติงาน    
27.  นายวรากรณ์ ใจยา
พนักงานปฏิบัติงาน    
28.  นายบุญส่ง สุวรรณ
พนักงานบริการทั่วไป    
29.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา
พนักงานบริการทั่วไป    
30.  นายสมศักดิ์ มีเพชร
พนักงานบริการทั่วไป    
31.  นายวรพล สิงห์โทราช
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)    
32.  นายนภสินธุ์ สมมิตร
นักวิทยาศาสตร์    
33.  นางสาวพิมพร คำทวี
นักวิทยาศาสตร์    
34.  นายอภิชาติ ศรีภัย
นักวิทยาศาสตร์    
 
ลูกจ้างประจำ
35.  นางวัลภา วรายุ
พนักงานธุรการ     (ส 3)
 
พนักงานส่วนงาน
36.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน
พนักงานบริการทั่วไป    
37.  นายมนตรี มีเพชร
พนักงานบริการทั่วไป    
 

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th