งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
2.  อ.จามจุรี โสตถิกุล
อาจารย์    
3.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
4.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
5.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
รองศาสตราจารย์    
6.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
ศาสตราจารย์    
 
ข้าราชการ
7.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร    ชำนาญการ
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
8.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
9.  อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
อาจารย์    
10.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
อาจารย์    
11.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
อาจารย์    
12.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
อาจารย์    
13.  อ.ดร.พรรณผกา สินอำพร
อาจารย์    
14.  อ.ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล
อาจารย์    
15.  อ.ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
อาจารย์    
16.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
อาจารย์    
17.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
อาจารย์    
18.  อ.เอกชัย ใยพิมล
อาจารย์    
19.  ผศ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
20.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
21.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
22.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
23.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
24.  ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
25.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
26.  ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
27.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
28.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
29.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
รองศาสตราจารย์    
30.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
รองศาสตราจารย์    
31.  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
รองศาสตราจารย์    
32.  รศ.ดร.สรณะ สมโน
รองศาสตราจารย์    
33.  รศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
รองศาสตราจารย์    
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
34.  นายกมล ทิพโชติ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
35.  นางสาวกวิพร จินะจันตา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
36.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
37.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
พนักงานปฏิบัติงาน    
38.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค
พนักงานปฏิบัติงาน    
39.  นายอาทิตย์ กันจินะ
พนักงานปฏิบัติงาน    
40.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร
พนักงานบริการทั่วไป    
41.  นายนพดล ขันแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป    
42.  นายวีรพล ทองคำ
พนักงานบริการทั่วไป    
43.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
พนักงานบริการทั่วไป    
44.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป    
45.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
นักวิทยาศาสตร์    
46.  นายณัฐวุฒิ ลือศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์    
47.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี
นักวิทยาศาสตร์    
48.  นายสุริยา ตาเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์    
 
ลูกจ้างประจำ
49.  นายกมล วุฒิแขม
พนักงานเกษตรพื้นฐาน     (บ 2)
50.  นายอาวุธ ขัดป่า
พนักงานเกษตรพื้นฐาน     (บ 2)
51.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร
พนักงานห้องปฏิบัติการ     (ส 2)
52.  นายอดุลย์ ใจอินผล
พนักงานห้องปฏิบัติการ     (ส 2)
53.  นางศุทธินี เตชะ
พนักงานพัสดุ     (ส 2)
 
พนักงานส่วนงาน
54.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน    
 

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th