งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  นางสุดใจ สันธทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ชำนาญการพิเศษ
2.  นายนิรัช ก้อนใจ
นักวิชาการเกษตร    ชำนาญการ
3.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ
นักวิชาการศึกษา    ชำนาญการ
4.  นางวรางคณา กันทะลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ชำนาญการพิเศษ
5.  นางอัญชลี นากา
บุคลากร    ชำนาญการ
6.  นางวนิดา วงศ์พยอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     ชำนาญงาน
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
8.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา
นักการเงินและบัญชี    
9.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย
นักการเงินและบัญชี    
10.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ
นักการเงินและบัญชี    
11.  นางสาวสุภนิช โตทอง
นักการเงินและบัญชี    
12.  นางอังคณา กีไสย์
นักการเงินและบัญชี    
13.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง
พนักงานปฏิบัติงาน    
14.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน
พนักงานปฏิบัติงาน    
15.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
พนักงานปฏิบัติงาน    
16.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน    
17.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
พนักงานปฏิบัติงาน    
18.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์
พนักงานปฏิบัติงาน    
19.  นางสาวภูษิตา จันทิมา
พนักงานปฏิบัติงาน    
20.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
พนักงานปฏิบัติงาน    
21.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน    
22.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
พนักงานปฏิบัติงาน    
23.  นางสาววริภัทร จีนโน
พนักงานปฏิบัติงาน    
24.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน
พนักงานปฏิบัติงาน    
25.  นางสาววิไลพร ธรรมตา
พนักงานปฏิบัติงาน    
26.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม
พนักงานปฏิบัติงาน    
27.  นายสมโภชน์ อริยจักร์
พนักงานปฏิบัติงาน    
28.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
พนักงานปฏิบัติงาน    
29.  นางสาวสิริญา ผ่องใส
พนักงานปฏิบัติงาน    
30.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์
พนักงานปฏิบัติงาน    
31.  นายอินทร ผางแดง
พนักงานบริการทั่วไป    
32.  นายสัชฌุกร กันทะนัน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)    
33.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ
นักวิทยาศาสตร์    
34.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ
นักวิทยาศาสตร์    
35.  นายพีรภพ สมภมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
36.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
37.  นายศุภกิจ โพธารินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
38.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
 
ลูกจ้างประจำ
39.  นายอินสอน บุญยืด
คนสวน     (บ 2)
40.  นายทวี จันทรมูล
ผู้ช่วยช่างทั่วไป     (ช 1)
41.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา
พนักงานธุรการ     (ส 3)
42.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
ช่างไฟฟ้า     (ช 2)
43.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์
พนักงานขับรถยนต์     (ส 2)
44.  นายไพบูลย์ ใบแสง
พนักงานขับรถยนต์     (ส 2)
 
พนักงานส่วนงาน
45.  นายวีรภัทร ปั้นฉาย
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
46.  นายทินกร ใจมา
พนักงานปฏิบัติงาน    
47.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน    
48.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
พนักงานปฏิบัติงาน    
49.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร
พนักงานปฏิบัติงาน    
50.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์
พนักงานปฏิบัติงาน    
51.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก
พนักงานปฏิบัติงาน    
52.  นายเอกรัตน์ คงยอด
พนักงานปฏิบัติงาน    
53.  นายนพดล ณ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน    
54.  นายวิทยา บรรทึก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
55.  นายชรินทร์ สมบุญโสด
พนักงานบริการทั่วไป    
56.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ
พนักงานบริการทั่วไป    
57.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
พนักงานบริการทั่วไป    
58.  นางนารินทร์ วงค์มูล
พนักงานบริการทั่วไป    
59.  นายสุวิทย์ บุญเรือง
พนักงานบริการทั่วไป    
60.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)    
61.  นายสิทธิชาติ โปธิสิงห์
วิศวกร    
62.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม
นักวิทยาศาสตร์    
63.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย
นักวิทยาศาสตร์    
64.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม
นักวิทยาศาสตร์    
 

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th