หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธ•เนˆเธณเธเธงเนˆเธฒเธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
4.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ต่ำกว่าปริญญาตรี
5.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
6.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
7.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
8.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป ประถมศึกษา
9.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
10.  นายณรงค์ วรรณชัยสน  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
11.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
12.  นายดวงเดช อินหน่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
13.  นายดาวเรือง มายา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
14.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
15.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
16.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง ต่ำกว่าปริญญาตรี
17.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
18.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
19.  นายนพนิรันดร์ แสงยา  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
20.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
21.  นางนันทรัตน์ ก้อนใจ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
22.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
23.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
24.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป ประถมศึกษา
25.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
26.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
27.  นางบุนนาค คำใจ  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
28.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
29.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
30.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
31.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
32.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
33.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป ประถมศึกษา
34.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
35.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
36.  นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
37.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต่ำกว่าปริญญาตรี
38.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ต่ำกว่าปริญญาตรี
39.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
40.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
41.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
42.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
43.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
44.  นายวีระชัย ใจอินทร์  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
45.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ ต่ำกว่าปริญญาตรี
46.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ ต่ำกว่าปริญญาตรี
47.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
48.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
49.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
50.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) มัธยมศึกษาตอนต้น
51.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
52.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
53.  นายสุพรรณ สอาดล้วน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ต่ำกว่าปริญญาตรี
54.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
55.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
56.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
57.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
58.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
59.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
60.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
61.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
62.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
63.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
64.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
65.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน มัธยมศึกษาตอนต้น
66.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
67.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
68.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
69.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th