หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธ›เธฃเธดเธเธฒเน€เธญเธ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
2.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ ปริญญาเอก
3.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
4.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
5.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ ปริญญาเอก
6.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ ปริญญาเอก
7.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
8.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
9.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ ปริญญาเอก
10.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
11.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ ปริญญาเอก
12.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
13.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
14.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
15.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
16.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
17.  อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน  อาจารย์ ปริญญาเอก
18.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ ปริญญาเอก
19.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
20.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
21.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
22.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย ปริญญาเอก
23.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
24.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
25.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
26.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
27.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
28.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
29.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ ปริญญาเอก
30.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
31.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ ปริญญาเอก
32.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ ปริญญาเอก
33.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ ปริญญาเอก
34.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
35.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ ปริญญาเอก
36.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  อาจารย์ ปริญญาเอก
37.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
38.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ ปริญญาเอก
39.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร ปริญญาเอก
40.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
41.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย ปริญญาเอก
42.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
43.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
44.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
45.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร ปริญญาเอก
46.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
47.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
48.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
49.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ ปริญญาเอก
50.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
51.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ ปริญญาเอก
52.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ ปริญญาเอก
53.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
54.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
55.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ ปริญญาเอก
56.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
57.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
58.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
59.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
60.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
61.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
62.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ ปริญญาเอก
63.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
64.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
65.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ ปริญญาเอก
66.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
67.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
68.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
69.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
70.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
71.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร ปริญญาเอก
72.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ ปริญญาเอก
73.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
74.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
75.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ ปริญญาเอก
76.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
77.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
78.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
79.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
80.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
81.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
82.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th