งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
2.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
3.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
4.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
5.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
6.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ ปริญญาโท
7.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
8.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
9.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ ปริญญาโท
10.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
11.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
12.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
13.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
14.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
15.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
16.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ ปริญญาโท
17.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
18.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
19.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
20.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
21.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
22.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
23.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
24.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
25.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร ปริญญาโท
26.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร ปริญญาโท
27.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
28.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
29.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
30.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
31.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
32.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
33.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ ปริญญาโท
34.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
35.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ ปริญญาโท
36.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
37.  นายวีรภัทร ปั้นฉาย   นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
38.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
39.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท
40.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
41.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
42.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
43.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
44.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท
45.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
46.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
47.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
48.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ ปริญญาโท
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(54) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(23) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(35) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(20) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(16) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(2) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(9) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th