งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
2.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
3.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
4.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
5.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
6.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
7.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
8.  นายฐิติกร นิธิธนรพี  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
9.  นายณัฐวุฒิ ลือศักดิ์  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
10.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
11.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
12.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
13.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
14.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
15.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
16.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
17.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
18.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
19.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
20.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร ปริญญาตรี
21.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ ปริญญาตรี
22.  นายพงศ์ หลวงมูล  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
23.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
24.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
25.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
26.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
27.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
28.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
29.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปริญญาตรี
30.  นายมนตรี มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
31.  นายมลรัฐ แสงเกตุ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
32.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
33.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
34.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
35.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี
36.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
37.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
38.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
39.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
40.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
41.  นางสาววัชรินทร์ ไชยวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
42.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
43.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
44.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
45.  นายวิทยา บรรทึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
46.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
47.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
48.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล ปริญญาตรี
49.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
50.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
51.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
52.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
53.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
54.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
55.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
56.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
57.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
58.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ ปริญญาตรี
59.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
60.  นายสิทธิชาติ โปธิสิงห์  วิศวกร ปริญญาตรี
61.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
62.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
63.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
64.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
65.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
66.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
67.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
68.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
69.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
70.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
71.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
72.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
73.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร ปริญญาตรี
74.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
75.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(54) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(23) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(35) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(20) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(16) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(2) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(9) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th