หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
2.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
3.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
4.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
5.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
6.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
7.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
8.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
9.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ ปริญญาตรี
10.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
11.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
12.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
13.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
14.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
15.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
16.  นายณัฐพล บุญน้อม  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
17.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
18.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
19.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
20.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
21.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
22.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
23.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
24.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
25.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
26.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
27.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
28.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
29.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
30.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
31.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร ปริญญาตรี
32.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ ปริญญาตรี
33.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
34.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
35.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
36.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
37.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
38.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
39.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
40.  นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
41.  นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
42.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
43.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปริญญาตรี
44.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
45.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ปริญญาตรี
46.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
47.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
48.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
49.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี
50.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
51.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
52.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
53.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
54.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
55.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
56.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
57.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
58.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
59.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
60.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
61.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล ปริญญาตรี
62.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
63.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน ปริญญาตรี
64.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
65.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
66.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
67.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
68.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
69.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
70.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
71.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
72.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
73.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ ปริญญาตรี
74.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
75.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
76.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
77.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
78.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
79.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
80.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
81.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
82.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
83.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
84.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
85.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
86.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
87.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร ปริญญาตรี
88.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
89.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
90.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
91.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th