หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
2.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
3.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ ปริญญาเอก
4.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
5.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
6.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
7.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
8.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
9.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
10.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ ปริญญาเอก
11.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
12.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ ปริญญาเอก
13.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
14.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
15.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
16.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
17.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
18.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
19.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
20.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
21.  นางกุศล ทองงาม  นักวิชาการเกษตร ปริญญาโท
22.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
23.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
24.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
25.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
26.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
27.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
28.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ ปริญญาตรี
29.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ ปริญญาโท
30.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ ปริญญาเอก
31.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
32.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ ปริญญาเอก
33.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
34.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
35.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
36.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
37.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
38.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
39.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
40.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ ปริญญาโท
41.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
42.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
43.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ต่ำกว่าปริญญาตรี
44.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
45.  อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน  อาจารย์ ปริญญาเอก
46.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
47.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ ปริญญาเอก
48.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
49.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
50.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
51.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
52.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป ประถมศึกษา
53.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
54.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
55.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
56.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
57.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
58.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
59.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
60.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
61.  นายณรงค์ วรรณชัยสน  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
62.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย ปริญญาเอก
63.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
64.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
65.  นายณัฐพล บุญน้อม  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
66.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
67.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
68.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
69.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ ปริญญาโท
70.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
71.  นายดาวเรือง มายา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
72.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
73.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
74.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
75.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ ปริญญาเอก
76.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
77.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
78.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
79.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
80.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
81.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ ปริญญาเอก
82.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
83.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ ปริญญาเอก
84.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
85.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
86.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
87.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
88.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง ต่ำกว่าปริญญาตรี
89.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
90.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
91.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
92.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
93.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
94.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ ปริญญาเอก
95.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
96.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
97.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
98.  นายนพนิรันดร์ แสงยา  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
99.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
100.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
101.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
102.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
103.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
104.  นางนันทรัตน์ ทรงรัตนขจร  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
105.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
106.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
107.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
108.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
109.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร ปริญญาโท
110.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป ประถมศึกษา
111.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ ปริญญาเอก
112.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
113.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  อาจารย์ ปริญญาเอก
114.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
115.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
116.  นางบุนนาค คำใจ  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
117.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
118.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
119.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ ปริญญาเอก
120.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร ปริญญาเอก
121.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
122.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
123.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
124.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
125.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร ปริญญาโท
126.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร ปริญญาตรี
127.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
128.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย ปริญญาเอก
129.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ ปริญญาตรี
130.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
131.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
132.  ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
133.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร ปริญญาเอก
134.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
135.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
136.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
137.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
138.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
139.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
140.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
141.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
142.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
143.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
144.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
145.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
146.  นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
147.  นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
148.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
149.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
150.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
151.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
152.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปริญญาตรี
153.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ ปริญญาเอก
154.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
155.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ ปริญญาเอก
156.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
157.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป ประถมศึกษา
158.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ ปริญญาเอก
159.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
160.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
161.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
162.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
163.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
164.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ปริญญาตรี
165.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ ปริญญาเอก
166.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
167.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
168.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
169.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
170.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
171.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
172.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
173.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี
174.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
175.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
176.  นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
177.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
178.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต่ำกว่าปริญญาตรี
179.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ต่ำกว่าปริญญาตรี
180.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
181.  นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์  นักวิจัย ปริญญาโท
182.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
183.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
184.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
185.  นายวราพงษ์ บุญมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
186.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
187.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
188.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ ปริญญาเอก
189.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
190.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
191.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
192.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
193.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
194.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
195.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ ปริญญาโท
196.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
197.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
198.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
199.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ ปริญญาโท
200.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
201.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
202.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล ปริญญาตรี
203.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
204.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
205.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
206.  นายวีระชัย ใจอินทร์  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
207.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
208.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน ปริญญาตรี
209.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
210.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
211.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท
212.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
213.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
214.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
215.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ ปริญญาเอก
216.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
217.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
218.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ ต่ำกว่าปริญญาตรี
219.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
220.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
221.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
222.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
223.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
224.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
225.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
226.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ ต่ำกว่าปริญญาตรี
227.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
228.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
229.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
230.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
231.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
232.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ ปริญญาตรี
233.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
234.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
235.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
236.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
237.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) มัธยมศึกษาตอนต้น
238.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
239.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
240.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร ปริญญาเอก
241.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
242.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
243.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ ปริญญาเอก
244.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
245.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
246.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
247.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
248.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท
249.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
250.  นายสุพรรณ สอาดล้วน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ต่ำกว่าปริญญาตรี
251.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
252.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
253.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
254.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
255.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
256.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
257.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
258.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ ปริญญาเอก
259.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
260.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
261.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาโท
262.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
263.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
264.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
265.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
266.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
267.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
268.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
269.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
270.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
271.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
272.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
273.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
274.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
275.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
276.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
277.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
278.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
279.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร ปริญญาตรี
280.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
281.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
282.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
283.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
284.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
285.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน มัธยมศึกษาตอนต้น
286.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
287.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
288.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
289.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
290.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ ปริญญาโท
291.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
292.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(37) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(22) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th