หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธชเธฑเธ•เธงเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธชเธฑเธ•เธงเนŒเธ™เน‰เธณ เธ—เธธเธเธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
2.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
3.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
4.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
5.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ ปริญญาเอก
6.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ ปริญญาเอก
7.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
8.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
9.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
10.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
11.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ ปริญญาเอก
12.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
13.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
14.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
15.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
16.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
17.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
18.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ปริญญาตรี
19.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ต่ำกว่าปริญญาตรี
20.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
21.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
22.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
23.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ ปริญญาเอก
24.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
25.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
26.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล ปริญญาตรี
27.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ ปริญญาเอก
28.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
29.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
30.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
31.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
32.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
33.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
34.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาโท
35.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
36.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
37.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
38.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th