หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธžเธทเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธ›เธเธžเธตเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ เธ—เธธเธเธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ ปริญญาเอก
2.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
3.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
4.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
5.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโท
6.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ ปริญญาโท
7.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
8.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
9.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ ปริญญาโท
10.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
11.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ต่ำกว่าปริญญาตรี
12.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
13.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
14.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
15.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
16.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
17.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ ปริญญาโท
18.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
19.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
20.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ ปริญญาเอก
21.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ ปริญญาเอก
22.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
23.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ ปริญญาเอก
24.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
25.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
26.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
27.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ ปริญญาเอก
28.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร ปริญญาเอก
29.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ ปริญญาตรี
30.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
31.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
32.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปริญญาตรี
33.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ ปริญญาเอก
34.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ ปริญญาเอก
35.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ ปริญญาเอก
36.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
37.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ ปริญญาโท
38.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
39.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
40.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
41.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
42.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ ต่ำกว่าปริญญาตรี
43.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
44.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
45.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
46.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
47.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
48.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
49.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
50.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ ต่ำกว่าปริญญาตรี
51.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
52.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
53.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
54.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
55.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
56.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ ปริญญาโท
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th