หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ“เธฐ เธ—เธธเธเธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
2.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
4.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
5.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
6.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
7.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
8.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
9.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
10.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
11.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
12.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
13.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
14.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
15.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
16.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
17.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
18.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
19.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี
20.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
21.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป ต่ำกว่าปริญญาตรี
22.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
23.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร ปริญญาโท
24.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
25.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
26.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
27.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
28.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
29.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
30.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
31.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
32.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
33.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
34.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
35.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
36.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี
37.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
38.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต่ำกว่าปริญญาตรี
39.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
40.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
41.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
42.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
43.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
44.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
45.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
46.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท
47.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
48.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
49.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
50.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
51.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) มัธยมศึกษาตอนต้น
52.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
53.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
54.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
55.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
56.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท
57.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
58.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
59.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
60.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
61.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร ปริญญาตรี
62.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย
63.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน ต่ำกว่าปริญญาตรี
64.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th