งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
2.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
3.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
4.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
5.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
6.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
7.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
8.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
9.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
10.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
11.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
12.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
13.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
14.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
15.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
16.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
17.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
18.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี
19.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
20.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
21.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
22.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
23.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
24.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
25.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
26.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
27.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
28.  นายสิทธิชาติ โปธิสิงห์  วิศวกร ปริญญาตรี
29.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
30.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
31.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
32.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
33.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
34.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
35.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
36.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร ปริญญาตรี
37.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(54) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(23) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(35) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(20) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(16) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(2) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(9) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th