หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ—เธธเธเธชเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
6.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
12.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
14.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) พนักงานส่วนงาน
15.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
16.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
17.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
18.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
19.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
20.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
21.  นางกุศล ทองงาม  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
22.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานส่วนงาน
23.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
24.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
25.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
26.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
27.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
28.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ พนักงานส่วนงาน
29.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ ข้าราชการ
30.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
32.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
33.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
34.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
35.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
37.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
39.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
40.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
41.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
42.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
43.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจำ
44.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
45.  อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
46.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
47.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
48.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
49.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
50.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
51.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
52.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ลูกจ้างประจำ
53.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
54.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
55.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
56.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
57.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
58.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
59.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
60.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
61.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
62.  นายณรงค์ วรรณชัยสน  คนสวน ลูกจ้างประจำ
63.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย
64.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
65.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
66.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
67.  นายณัฐพล บุญน้อม  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
68.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
69.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
70.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
71.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
72.  นายดวงเดช อินหน่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
73.  นายดาวเรือง มายา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
74.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
75.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
76.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
77.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
78.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจำ
79.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
80.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
81.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
82.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
83.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
84.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
85.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ ข้าราชการ
86.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
87.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
88.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
89.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
90.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง พนักงานมหาวิทยาลัย
91.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
92.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
93.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
94.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
95.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
96.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
97.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
98.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
99.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
100.  นายนพนิรันดร์ แสงยา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
101.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
102.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
103.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
104.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
105.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
106.  นางนันทรัตน์ ก้อนใจ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
107.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
108.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
109.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน ลูกจ้างประจำ
110.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
111.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
112.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
113.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ ข้าราชการ
114.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
115.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
116.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน ลูกจ้างประจำ
117.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
118.  นางบุนนาค คำใจ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
119.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
120.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
121.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
122.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
123.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ
124.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
125.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
126.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน ลูกจ้างประจำ
127.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
128.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร ข้าราชการ
129.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย
130.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
131.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
132.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
133.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
134.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
135.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
136.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
137.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
138.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
139.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
140.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
141.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
142.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
143.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
144.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
145.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
146.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
147.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
148.  นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
149.  นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  พนักงานธุรการ พนักงานส่วนงาน
150.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
151.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
152.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
153.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
154.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
155.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
156.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
157.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
158.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
159.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
160.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
161.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
162.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
163.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
164.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
165.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
166.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ลูกจ้างประจำ
167.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
168.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
169.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
170.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานส่วนงาน
171.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
172.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
173.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
174.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
175.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ
176.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
177.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
178.  นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
179.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
180.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข้าราชการ
181.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
182.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
183.  นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์  นักวิจัย พนักงานส่วนงาน
184.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
185.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
186.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ
187.  นายวราพงษ์ บุญมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
188.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
189.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
190.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
191.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
192.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
193.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
194.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
195.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
196.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
197.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
198.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
199.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
200.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
201.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
202.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
203.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
204.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล ข้าราชการ
205.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
206.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
207.  นายวีระชัย ใจอินทร์  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
208.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
209.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
210.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน ลูกจ้างประจำ
211.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
212.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
213.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
214.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
215.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
216.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
217.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
218.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
219.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
220.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจำ
221.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
222.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
223.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
224.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
225.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
226.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
227.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ข้าราชการ
228.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ ลูกจ้างประจำ
229.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
230.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
231.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
232.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
233.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
234.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
235.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
236.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
237.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
238.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
239.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
240.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ ลูกจ้างประจำ
241.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
242.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
243.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
244.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
245.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
246.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
247.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
248.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
249.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ
250.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา ข้าราชการ
251.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
252.  นายสุพรรณ สอาดล้วน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
253.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
254.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
255.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน ลูกจ้างประจำ
256.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
257.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
258.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
259.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
260.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ ข้าราชการ
261.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
262.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
263.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
264.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
265.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
266.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
267.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ ข้าราชการ
268.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
269.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน ลูกจ้างประจำ
270.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
271.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
272.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
273.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
274.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
275.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
276.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
277.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
278.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
279.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
280.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
281.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร ข้าราชการ
282.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
283.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
284.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
285.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
286.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
287.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
288.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
289.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน ลูกจ้างประจำ
290.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
291.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
292.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
293.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
294.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th