หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธฐเธšเธšเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธชเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นางกุศล ทองงาม  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
2.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานส่วนงาน
3.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
4.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
5.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
6.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  นายดวงเดช อินหน่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
8.  นายดาวเรือง มายา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
9.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
10.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร ข้าราชการ
11.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
12.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
13.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
14.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
15.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ข้าราชการ
16.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ ลูกจ้างประจำ
17.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
18.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
19.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ ลูกจ้างประจำ
20.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
21.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
22.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
23.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th