หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธชเธฑเธ•เธงเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธชเธฑเธ•เธงเนŒเธ™เน‰เธณ เธ—เธธเธเธชเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
4.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
8.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ลูกจ้างประจำ
9.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
10.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
11.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
15.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
18.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ลูกจ้างประจำ
19.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
20.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
21.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
22.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
23.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
24.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
25.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
26.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล ข้าราชการ
27.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
28.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
29.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
30.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
31.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
32.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
33.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
34.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
35.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
37.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th