หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธžเธทเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธ›เธเธžเธตเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ เธ—เธธเธเธชเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
4.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
5.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
6.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ ข้าราชการ
7.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจำ
12.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
14.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
16.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
18.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
19.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
20.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
21.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ ข้าราชการ
22.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
23.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
24.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
25.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
26.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
27.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ ข้าราชการ
28.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
29.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
30.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
33.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
34.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
35.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
37.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
39.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
40.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
41.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
42.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจำ
43.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
44.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
45.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
46.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
47.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
48.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
49.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ ข้าราชการ
50.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
51.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
52.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
53.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
54.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
55.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
56.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th