หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธเธตเธเธงเธดเธ—เธขเธฒเนเธฅเธฐเน‚เธฃเธ„เธžเธทเธŠ เธ—เธธเธเธชเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
4.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
6.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
7.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
8.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ
10.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
13.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
16.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
18.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
19.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
20.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
21.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
22.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th