หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ“เธฐ เธ—เธธเธเธชเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) พนักงานส่วนงาน
3.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
4.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
5.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
6.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
9.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
10.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจำ
11.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
12.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
13.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
14.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
15.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
16.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
17.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
18.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
19.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
20.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
21.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
22.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
23.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ
24.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
25.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
26.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
27.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
28.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
29.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
30.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
32.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
33.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
34.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
35.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานส่วนงาน
36.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ
37.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
38.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข้าราชการ
39.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ
40.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
41.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
42.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
43.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
44.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
45.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
46.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
47.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
48.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
49.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
50.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
51.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
52.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
53.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
54.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
55.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ
56.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา ข้าราชการ
57.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
58.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
59.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
60.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
61.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร ข้าราชการ
62.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
63.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน ลูกจ้างประจำ
64.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th