หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
2.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) พนักงานส่วนงาน
3.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
4.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานส่วนงาน
5.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
6.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ พนักงานส่วนงาน
7.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
8.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
9.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
10.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
11.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
12.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
13.  นายณัฐพล บุญน้อม  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
14.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
15.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
16.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
17.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
18.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
19.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
20.  นายนพนิรันดร์ แสงยา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
21.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
22.  นางนันทรัตน์ ทรงรัตนขจร  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
23.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
24.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
25.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
26.  นางบุนนาค คำใจ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
27.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
28.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
29.  นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  พนักงานธุรการ พนักงานส่วนงาน
30.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานส่วนงาน
31.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
32.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานส่วนงาน
33.  นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
34.  นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์  นักวิจัย พนักงานส่วนงาน
35.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
36.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
37.  นายวีระชัย ใจอินทร์  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
38.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานส่วนงาน
39.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
40.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
41.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
42.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
43.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
44.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
45.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
46.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
47.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
48.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(37) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(22) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th