หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
2.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
3.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
4.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจำ
5.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ลูกจ้างประจำ
6.  นายณรงค์ วรรณชัยสน  คนสวน ลูกจ้างประจำ
7.  นายดาวเรือง มายา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
8.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจำ
9.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน ลูกจ้างประจำ
10.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน ลูกจ้างประจำ
11.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน ลูกจ้างประจำ
12.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
13.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
14.  นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
15.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
16.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
17.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ ลูกจ้างประจำ
18.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
19.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ
20.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
21.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
22.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน ลูกจ้างประจำ
23.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
24.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
25.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจำ
26.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ ลูกจ้างประจำ
27.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
28.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
29.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ ลูกจ้างประจำ
30.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
31.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน ลูกจ้างประจำ
32.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
33.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
34.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
35.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน ลูกจ้างประจำ
36.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
37.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
38.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างประจำ
39.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน ลูกจ้างประจำ
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(37) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(22) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th