หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
4.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
6.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
8.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
10.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
13.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
14.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
15.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
16.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
17.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
18.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
19.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
20.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
21.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
22.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
23.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
24.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
25.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง พนักงานมหาวิทยาลัย
26.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
27.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
28.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
29.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
30.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
31.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
33.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
34.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
35.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
36.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
37.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
39.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
40.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
41.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
42.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
43.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
44.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
45.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
46.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
47.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
48.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
49.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
50.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
51.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
52.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
53.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
54.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
55.  นายวราพงษ์ บุญมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
56.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
57.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
58.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
59.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
60.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
61.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
62.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
63.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
64.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
65.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
66.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
67.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
68.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
69.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
70.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
71.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
72.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
73.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
74.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
75.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
76.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
77.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
78.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
79.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
80.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
81.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
82.  นายสุพรรณ สอาดล้วน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัย
83.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
84.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
85.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
86.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
87.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
88.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
89.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
90.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
91.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
92.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
93.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
94.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
95.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
96.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(37) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(22) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th