หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข-เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15.  อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
18.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
19.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย
20.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
21.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
22.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
23.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
24.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
25.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
26.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
27.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
28.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
29.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
30.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย
33.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
34.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
35.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
37.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
39.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
40.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
41.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
42.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
43.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
44.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
45.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
46.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
47.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
48.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
49.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
50.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
51.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
52.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
53.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
54.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
55.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
56.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
57.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
58.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
59.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
60.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
61.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
62.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
63.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
64.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
65.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th