หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ‚เน‰เธฒเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธžเธฅเน€เธฃเธทเธญเธ™เนƒเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข-เธชเธฒเธข เธ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
2.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ ข้าราชการ
3.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
4.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
5.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
6.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
7.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
8.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
9.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ ข้าราชการ
10.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
11.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ ข้าราชการ
12.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
13.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
14.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
15.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
16.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
17.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
18.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
19.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
20.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ ข้าราชการ
21.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ ข้าราชการ
22.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th