หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธชเธฑเธ•เธงเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธชเธฑเธ•เธงเนŒเธ™เน‰เธณ เธ—เธธเธเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
4.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ 
6.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ 
7.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป 
8.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
9.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป 
10.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ 
12.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
13.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
14.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป 
15.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ 
16.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
19.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
20.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ 
21.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
22.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
23.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ 
24.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ 
25.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
26.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
27.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ 
28.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป 
29.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ 
30.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
31.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป 
32.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ 
33.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
34.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
35.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
36.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
37.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ 
38.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th