หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ“เธฐ เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ—เธตเนˆเธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ™เน‰เธญเธขเธเธงเนˆเธฒ 5 เธ›เธตเธฅเธ‡เธกเธฒ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
2.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
3.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี 
4.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
5.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป 
6.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
7.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
8.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ 
9.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
11.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน 
13.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
14.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
15.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
17.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
22.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th