หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ—เธตเนˆเธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ™เน‰เธญเธขเธเธงเนˆเธฒ 5 เธ›เธตเธฅเธ‡เธกเธฒ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ 
2.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
3.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ 
4.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ 
5.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
6.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี 
7.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
8.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ 
9.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ 
10.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ 
11.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน  อาจารย์ 
13.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ 
15.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป 
16.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป 
17.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป 
18.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
19.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ 
21.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน 
22.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป 
23.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
24.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
25.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ 
26.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
27.  นายนพนิรันดร์ แสงยา  พนักงานบริการทั่วไป 
28.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
29.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ 
30.  ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ 
32.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน 
33.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
34.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
35.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ 
36.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ 
37.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน 
38.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ 
39.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
40.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
41.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
42.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ 
43.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
44.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน 
45.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
46.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ 
47.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
48.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
49.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ 
50.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
51.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
52.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
53.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ 
54.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน 
55.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
56.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป 
57.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
58.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป 
59.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน 
60.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
61.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน 
62.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
63.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
64.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
65.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป 
66.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ 
67.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th