หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ—เธตเนˆเธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธกเธฒเธเธเธงเนˆเธฒ 34 เธ›เธตเธ‚เธถเน‰เธ™เน„เธ›


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์ 
2.  นางกุศล ทองงาม  นักวิชาการเกษตร 
3.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
4.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน 
7.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน 
8.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย  พนักงานธุรการ 
10.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ 
11.  นายวราพงษ์ บุญมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
12.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
13.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ 
14.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
15.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน 
16.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ 
17.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
18.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน 
19.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th