หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 30-34 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ 
2.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ 
3.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
5.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  นายดวงเดช อินหน่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
7.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
8.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
9.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ 
10.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
11.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป 
12.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร 
13.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร 
14.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
15.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
16.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน 
18.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
19.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน 
21.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ 
22.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ 
23.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
24.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ 
25.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ 
27.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ 
28.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ 
29.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป 
30.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th