หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 25-29 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
2.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ 
3.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
4.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ 
5.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
6.  นายณรงค์ วรรณชัยสน  คนสวน 
7.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน 
9.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ 
10.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร 
12.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
13.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ 
14.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
15.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
16.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
19.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร 
20.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา 
21.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ 
22.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
23.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
24.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
25.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
26.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th