หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 20-24 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี 
3.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ 
7.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.  นายดาวเรือง มายา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
9.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
11.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
12.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
13.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร 
15.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
17.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ 
18.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า 
21.  นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์  นักวิจัย 
22.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
24.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ 
25.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี 
26.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ 
27.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ 
28.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
29.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ 
30.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ 
31.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
32.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ 
33.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
34.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th