หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 10-14 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
2.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
3.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ 
4.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน 
6.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ 
8.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
11.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง 
13.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป 
15.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป 
16.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน 
17.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
21.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
22.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
23.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ 
24.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
26.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
27.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
28.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th