งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  อ.ดร.Chun I Chiu  อาจารย์ 
2.  รศ.ดร.Hien Van Doan  รองศาสตราจารย์ 
3.  อ.ดร.Ling Wu Nguyen  อาจารย์ 
4.  อ.ดร.Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige  อาจารย์ 
5.  ผศ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ 
7.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
8.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
9.  นางสาวกมลรัฐ อึ้งตระกูล  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นางสาวกมลวรรณ สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน 
11.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
12.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
13.  รศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  รองศาสตราจารย์ 
14.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ 
15.  นางสาวกรศนันท์ สิทธิกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  นายกฤช เขตอนันต์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
17.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ 
18.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
19.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
20.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
21.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
22.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ 
23.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
24.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
25.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ 
26.  รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  รองศาสตราจารย์ 
27.  นางสาวจริยา ปัญญาวงศ์  พนักงานบริการทั่วไป 
28.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
29.  อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์   อาจารย์ 
30.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ 
31.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ 
32.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
33.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ 
34.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ 
35.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ 
36.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
37.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน 
38.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
39.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน 
40.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ 
41.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
42.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
43.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
44.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ 
45.  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
46.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป 
47.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
48.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน  อาจารย์ 
49.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
50.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป 
51.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
52.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป 
53.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
54.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
55.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
56.  นายฐิติกร นิธิธนรพี  พนักงานปฏิบัติงาน 
57.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
58.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
59.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
60.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย 
61.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  นักวิทยาศาสตร์ 
62.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป 
63.  อ.ดร.ณัฐพล คงดี  อาจารย์ 
64.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
65.  นายณัฐวุฒิ ลือศักดิ์  นักวิทยาศาสตร์ 
66.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
67.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ 
68.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ 
69.  อ.ดร.ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง  อาจารย์ 
70.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
71.  อ.ดร.ตวงพร อุตตโรทัย  อาจารย์ 
72.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
73.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
74.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
75.  ผศ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
76.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
77.  รศ.ดร.ทศพล มูลมณี  รองศาสตราจารย์ 
78.  นายทองคำ โหมโพ  พนักงานบริการทั่วไป 
79.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
80.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
81.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
82.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ 
83.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
84.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป 
85.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง 
86.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
87.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
88.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
89.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
90.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
91.  ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
92.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน 
93.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
94.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
95.  นายนพนิรันดร์ แสงยา  พนักงานบริการทั่วไป 
96.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
97.  อ.ดร.นภัสสร มนทา  อาจารย์ 
98.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
99.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
100.  นายนัฐพงษ์ วงศ์ศายะ  พนักงานบริการทั่วไป 
101.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ 
102.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป 
103.  นางนันทรัตน์ ทรงรัตนขจร  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
104.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน 
105.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป 
106.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน 
107.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
108.  อ.ดร.นิพนธ์ มาวัน  อาจารย์ 
109.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
110.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป 
111.  อ.ดร.นิลิตา มุขแจ้ง  อาจารย์ 
112.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน 
113.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  อาจารย์ 
114.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป 
115.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน 
116.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
117.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ 
118.  อ.ดร.ปณิตา ประถมยา  อาจารย์ 
119.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร 
120.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
121.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
122.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป 
123.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน 
124.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร 
125.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย 
126.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ 
127.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
128.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
129.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
130.  นายพงศ์ หลวงมูล  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
131.  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  รองศาสตราจารย์ 
132.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร 
133.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
134.  อ.ดร.พรรณผกา สินอำพร  อาจารย์ 
135.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ 
136.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
137.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
138.  อ.ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล  อาจารย์ 
139.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
140.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
141.  รศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  รองศาสตราจารย์ 
142.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
143.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
144.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ 
145.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
146.  อ.ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์  อาจารย์ 
147.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
148.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
149.  ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
150.  รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  รองศาสตราจารย์ 
151.  นางสาวภานุชนาถ สามปันสัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
152.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
153.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป 
154.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
155.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ 
156.  นายมนตรี มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
157.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
158.  นายมลรัฐ แสงเกตุ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
159.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
160.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
161.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ 
162.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ 
163.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
164.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
165.  นางสาวรังสิมา แปงปัน  นักวิทยาศาสตร์ 
166.  รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  รองศาสตราจารย์ 
167.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
168.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า 
169.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน 
170.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
171.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
172.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
173.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ 
174.  นางสาววรรณิสา สุวรรณโกศล  นักการเงินและบัญชี 
175.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
176.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
177.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
178.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน 
179.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน 
180.  ผศ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
181.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป 
182.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
183.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ 
184.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  นักวิทยาศาสตร์ 
185.  นายวิทยา บรรทึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
186.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ 
187.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
188.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
189.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
190.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
191.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
192.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
193.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
194.  นายวีรภัทร ปั้นฉาย   นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
195.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป 
196.  นายวีระชัย ใจอินทร์  พนักงานบริการทั่วไป 
197.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ 
198.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี 
199.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
200.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
201.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ 
202.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ 
203.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
204.  นางสาวศิริลักษณ์ ใจเหล็ก  พนักงานปฏิบัติงาน 
205.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน 
206.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
207.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ 
208.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
209.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป 
210.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป 
211.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ 
212.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
213.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
214.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
215.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
216.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
217.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  รองศาสตราจารย์ 
218.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ 
219.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
220.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
221.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
222.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
223.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
224.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ 
225.  นายสิทธิชาติ โปธิสิงห์  พนักงานปฏิบัติงาน 
226.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  นักวิทยาศาสตร์ 
227.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
228.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
229.  ผศ.ดร.สุกิจ กันจินะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
230.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ 
231.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
232.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
233.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
234.  นางสาวสุดารัตน์ อำพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
235.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา 
236.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
237.  นายสุพรรณ สอาดล้วน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
238.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน 
239.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี 
240.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน 
241.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ 
242.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ 
243.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ 
244.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ 
245.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป 
246.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
247.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
248.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
249.  รศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  รองศาสตราจารย์ 
250.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ 
251.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน 
252.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
253.  นายอติพัชร ไชยชมภู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
254.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ 
255.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
256.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ 
257.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
258.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
259.  อ.ดร.อรณี ศรีนวล  อาจารย์ 
260.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
261.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
262.  นางสาวอริชาภัสร์ ชุมภูชิต  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
263.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
264.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
265.  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  รองศาสตราจารย์ 
266.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
267.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป 
268.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
269.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
270.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
271.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
272.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน 
273.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป 
274.  นางสาวอุสนา ก๋าทอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
275.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ 
276.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(69) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th