งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  รศ.ดร.Hien Van Doan  รองศาสตราจารย์ 
2.  อ.ดร.Ling Wu Nguyen  อาจารย์ 
3.  รศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  รองศาสตราจารย์ 
4.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
5.  รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  รองศาสตราจารย์ 
6.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ 
7.  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน  อาจารย์ 
9.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป 
10.  นายฐิติกร นิธิธนรพี  พนักงานปฏิบัติงาน 
11.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12.  ผศ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
13.  รศ.ดร.ทศพล มูลมณี  รองศาสตราจารย์ 
14.  นายทองคำ โหมโพ  พนักงานบริการทั่วไป 
15.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
16.  อ.ดร.นภัสสร มนทา  อาจารย์ 
17.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป 
18.  อ.ดร.ปณิตา ประถมยา  อาจารย์ 
19.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ 
20.  นายมนตรี มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
21.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
22.  นายมลรัฐ แสงเกตุ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
23.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
25.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ 
26.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
27.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
28.  ผศ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
29.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ 
30.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
31.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
32.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป 
33.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ 
34.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
35.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ 
36.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
37.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
38.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ 
39.  อ.ดร.อรณี ศรีนวล  อาจารย์ 
สำนักงานคณะ
(69) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th