งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ 
2.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
3.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
4.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
5.  อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์   อาจารย์ 
6.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ 
7.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ 
8.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ 
10.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
12.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ 
13.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
15.  นายณัฐวุฒิ ลือศักดิ์  นักวิทยาศาสตร์ 
16.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ 
18.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ 
19.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
21.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ 
22.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป 
23.  ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
26.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ 
27.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร 
28.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
29.  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  รองศาสตราจารย์ 
30.  อ.ดร.พรรณผกา สินอำพร  อาจารย์ 
31.  อ.ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล  อาจารย์ 
32.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
33.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
34.  ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
35.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ 
36.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ 
37.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
38.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
39.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ 
40.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
41.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ 
42.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
43.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  รองศาสตราจารย์ 
44.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน 
45.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ 
46.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป 
47.  รศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  รองศาสตราจารย์ 
48.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ 
49.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
50.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
51.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
52.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
53.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
54.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
55.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ 
สำนักงานคณะ
(70) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(55) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th