งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางสาวกมลรัฐ อึ้งตระกูล  พนักงานปฏิบัติงาน 
2.  นางสาวกมลวรรณ สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน 
3.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
4.  นางสาวกรศนันท์ สิทธิกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
5.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
6.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ 
7.  นางสาวจริยา ปัญญาวงศ์  พนักงานบริการทั่วไป 
8.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป 
11.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
13.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
15.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
17.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
18.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
19.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
21.  นายนัฐพงษ์ วงศ์ศายะ  พนักงานบริการทั่วไป 
22.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป 
23.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป 
24.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
25.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
26.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ 
27.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
28.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ 
29.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
30.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
31.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
32.  นางสาวภานุชนาถ สามปันสัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
33.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
34.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า 
35.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
36.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
37.  นางสาววรรณิสา สุวรรณโกศล  นักการเงินและบัญชี 
38.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
39.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน 
40.  นายวิทยา บรรทึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
41.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
42.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
43.  นายวีรภัทร ปั้นฉาย   นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
44.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ 
45.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
46.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
47.  นางสาวศิริลักษณ์ ใจเหล็ก  พนักงานปฏิบัติงาน 
48.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
49.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
50.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
51.  นายสิทธิชาติ โปธิสิงห์  พนักงานปฏิบัติงาน 
52.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  นักวิทยาศาสตร์ 
53.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
54.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
55.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
56.  นางสาวสุดารัตน์ อำพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
57.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา 
58.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี 
59.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
60.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
61.  นายอติพัชร ไชยชมภู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
62.  นางสาวอริชาภัสร์ ชุมภูชิต  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
63.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
64.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
65.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
66.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
67.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน 
68.  นางสาวอุสนา ก๋าทอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
69.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(69) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th