หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ“เธฐ เธ—เธธเธเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
2.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
3.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี 
4.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี 
5.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ 
6.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน 
7.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
8.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป 
9.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
11.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
13.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป 
15.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
17.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
18.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
19.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
21.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป 
22.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป 
23.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
24.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
25.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ 
26.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ 
27.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน 
28.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
29.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ 
30.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
31.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
32.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
33.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
34.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
35.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน 
36.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
37.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
38.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า 
39.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
40.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
41.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
42.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน 
43.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
44.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
45.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
46.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
47.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ 
48.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
49.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
50.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
51.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
52.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
53.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
54.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน 
55.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
56.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
57.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
58.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา 
59.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี 
60.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
61.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
62.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
63.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
64.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
65.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน 
66.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th