งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 55-60 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
2.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ 
3.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
4.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
5.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ 
6.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ 
7.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน 
8.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
9.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
10.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ 
12.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
13.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
14.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
15.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
16.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป 
17.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป 
18.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
19.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน 
20.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป 
21.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป 
22.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน 
23.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร 
24.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร 
25.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
26.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
27.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
28.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
29.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
30.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
31.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
32.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
33.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
34.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
35.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
36.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
37.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ 
38.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
39.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
40.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
41.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
42.  นางสุทธิณี เขื่อนคำ  นักวิชาการศึกษา 
43.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน 
44.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ 
45.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
46.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ 
47.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน 
48.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
49.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ 
50.  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  รองศาสตราจารย์ 
51.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
52.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
53.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน 
สำนักงานคณะ
(70) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(55) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th