หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 55-60 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางกุศล ทองงาม  นักวิชาการเกษตร 
2.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
3.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ 
4.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
5.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ 
6.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ 
7.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน 
8.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
9.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
10.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12.  นายณรงค์ วรรณชัยสน  คนสวน 
13.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ 
14.  นายดวงเดช อินหน่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
15.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
17.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ 
18.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป 
20.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน 
21.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
22.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ 
23.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน 
24.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป 
25.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน 
26.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร 
27.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร 
28.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร 
29.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
30.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
31.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
32.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
33.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
34.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
35.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ 
36.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
37.  นายวราพงษ์ บุญมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
38.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน 
39.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
40.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
41.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
42.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน 
43.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ 
44.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
45.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ 
46.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
47.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
48.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร 
49.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
50.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
51.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน 
52.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ 
53.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ 
54.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ 
55.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ 
56.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
57.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ 
58.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป 
59.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน 
60.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
61.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ 
62.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
63.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
64.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
65.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th