งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 45-49 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
2.  รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  รองศาสตราจารย์ 
3.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ 
6.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป 
7.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย 
8.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
11.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
13.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
14.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
15.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
16.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
18.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
19.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป 
21.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ 
22.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ 
23.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
26.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ 
27.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ 
28.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
29.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป 
30.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
31.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป 
สำนักงานคณะ
(70) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(55) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th