หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 45-49 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
2.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี 
3.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ 
5.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป 
7.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
10.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป 
11.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร 
12.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย 
13.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
14.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
15.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
17.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ 
18.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
19.  นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์  นักวิจัย 
20.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ 
22.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป 
23.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ 
24.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
25.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ 
26.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
27.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th