งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 40-44 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  รศ.ดร.Hien Van Doan  รองศาสตราจารย์ 
2.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ 
4.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
5.  อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์   อาจารย์ 
6.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป 
8.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ 
11.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
13.  นางนันทรัตน์ ทรงรัตนขจร  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
14.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน 
15.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  อาจารย์ 
16.  อ.ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล  อาจารย์ 
17.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  อ.ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์  อาจารย์ 
19.  ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ 
22.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
23.  รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  รองศาสตราจารย์ 
24.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
26.  นายวีระชัย ใจอินทร์  พนักงานบริการทั่วไป 
27.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
28.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
29.  รศ.ดร.สรณะ สมโน  รองศาสตราจารย์ 
30.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
31.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
32.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ 
33.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
34.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
35.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
สำนักงานคณะ
(69) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th