งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 35-39 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  อ.ดร.Chun I Chiu  อาจารย์ 
2.  อ.ดร.Ling Wu Nguyen  อาจารย์ 
3.  อ.ดร.Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige  อาจารย์ 
4.  ผศ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ 
6.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
7.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ 
8.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
9.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
10.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
11.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ 
12.  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
13.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
15.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
16.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ 
18.  ผศ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19.  รศ.ดร.ทศพล มูลมณี  รองศาสตราจารย์ 
20.  นายทองคำ โหมโพ  พนักงานบริการทั่วไป 
21.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
22.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง 
23.  ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ 
26.  อ.ดร.ปณิตา ประถมยา  อาจารย์ 
27.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ 
28.  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  รองศาสตราจารย์ 
29.  นายมนตรี มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
30.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31.  ผศ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
32.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ 
33.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป 
34.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
35.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
36.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
37.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี 
38.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป 
39.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
40.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
41.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
42.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ 
43.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(69) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th