หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 35-39 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
3.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
4.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
5.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
6.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
7.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ 
8.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ 
9.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
10.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ 
13.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
15.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ 
16.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ 
17.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ 
18.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ 
19.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ 
21.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ 
22.  นายวีระชัย ใจอินทร์  พนักงานบริการทั่วไป 
23.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป 
24.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ 
26.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
27.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
28.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
29.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป 
30.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
32.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
33.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
34.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th