งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30-34 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกฤช เขตอนันต์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
2.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
3.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ 
4.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน 
5.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ  อาจารย์ 
6.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน  อาจารย์ 
7.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
8.  นายฐิติกร นิธิธนรพี  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  อ.ดร.ณัฐพล คงดี  อาจารย์ 
10.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป 
11.  อ.ดร.ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง  อาจารย์ 
12.  อ.ดร.ตวงพร อุตตโรทัย  อาจารย์ 
13.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป 
14.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
15.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
16.  นายนพนิรันดร์ แสงยา  พนักงานบริการทั่วไป 
17.  อ.ดร.นภัสสร มนทา  อาจารย์ 
18.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
19.  นายนัฐพงษ์ วงศ์ศายะ  พนักงานบริการทั่วไป 
20.  อ.ดร.นิพนธ์ มาวัน  อาจารย์ 
21.  อ.ดร.นิลิตา มุขแจ้ง  อาจารย์ 
22.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
23.  อ.ดร.พรรณผกา สินอำพร  อาจารย์ 
24.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ 
25.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
26.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน 
27.  นายวิทยา บรรทึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
28.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
29.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
30.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
31.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
32.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
33.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป 
34.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
35.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน 
36.  นายอติพัชร ไชยชมภู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
37.  อ.ดร.อรณี ศรีนวล  อาจารย์ 
38.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
39.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(70) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(25) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(55) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(21) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(17) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(15) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(3) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(12) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th