หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 25-29 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล  นักวิทยาศาสตร์ 
2.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี 
3.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
4.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล  อาจารย์ 
5.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
6.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  พนักงานปฏิบัติงาน 
7.  นายณัฐพล บุญน้อม  พนักงานบริการทั่วไป 
8.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
9.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
10.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน 
11.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  นักวิทยาศาสตร์ 
12.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน 
13.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
14.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
15.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
16.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
17.  นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก  พนักงานบริการทั่วไป 
18.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
19.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
22.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ 
23.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
24.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป 
26.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน 
27.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
28.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(66) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(16) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th